Warranty

MARSHALL WARRANTY

WE SHIP WORLDWIDE

ALL ORDERS ARE FULFILLED AT OUR DISTRIBUTION CENTER IN

STOCKHOLM, SWEDEN WITHIN THREE BUSINESS DAYS.

HEADPHONE WARRANTY

ENGLISH

ONE YEAR LIMITED PREMIUM REPLACEMENT WARRANTY

EVERY HEADPHONES WE SELL IS DESIGNED TO MEET AND EVEN EXCEED YOUR EXPECTATIONS. WE ARE DEDICATED TO PROVIDING EXCELLENT PRODUCTS THAT USE TODAY’S ADVANCED TECHNOLOGY. HOWEVER, AS MOST PEOPLE REALIZE, ELECTRONIC PRODUCTS SOMETIMES DO HAVE TECHNICAL DIFFICULTIES, AND SOMETIMES IT IS DUE TO A MANUFACTURING DEFECT. THIS IS WHY WE OFFER A ONE (1) FULL YEAR LIMITED PREMIUM REPLACEMENT WARRANTY, FROM PURCHASE DATE, AGAINST MANUFACTURER DEFECTS ON EACH HEADPHONE WE SELL.

ZOUND INDUSTRIES AB HEREBY WARRANTS THAT, UNDER NORMAL USE, THIS PRODUCT WILL BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE IT WILL AT ITS SOLE OPTION REPLACE OR REPAIR THE DEFECTIVE PRODUCT. THE LIMITED PREMIUM REPLACEMENT WARRANTY IS VALID ONLY IF THE ORIGINAL PROOF OF PURCHASE ISSUED TO THE PURCHASER, SPECIFYING THE DATE OF PURCHASE, IS PRESENTED WITH THE PRODUCT TO BE REPLACED.

HOW DOES IT WORK? SHOULD YOU ENCOUNTER ANY ISSUE WITH YOUR DEVICE IN THE FIRST YEAR FOLLOWING YOUR PURCHASE WE WILL REPLACE THIS PRODUCT. ALL CUSTOMERS SHOULD REACH OUT TO US TO MAKE THEIR CLAIM DIRECTLY WITH ZOUND AT STORE@MARSHALLHEADPHONES.COM.

THIS LIMITED PREMIUM REPLACEMENT WARRANTY DOES NOT APPLY IN CASES OF ABUSE OR MISUSE OF THE PRODUCT, USE CONTRARY TO ZOUND INDUSTRIES AB INSTRUCTIONS, ORDINARY WEAR AND TEAR, INCORRECT CONNECTION, AN ACT OF GOD OR UNAUTHORIZED REPAIR. ANY LAWSUIT FOR BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE COMMENCED, IF AT ALL, WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE THAT THE CLAIM ACCRUES.

OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, ZOUND INDUSTRIES AB EXPRESSLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, RELATING TO THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT.

ZOUND INDUSTRIES AB SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED.

SOME STATES DO NOT PERMIT LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT RESTRICT THE RIGHTS OF THE CONSUMER MANDATED UNDER APPLICABLE LAWS.

THIS LIMITED WARRANTY SUPERSEDES ALL OTHER WARRANTIES THAT ARE ASSOCIATED OR INCLUDED WITH THIS PRODUCT.

THIS SYMBOL INDICATES THAT THIS PRODUCT SHALL NOT BE TREATED AS HOUSEHOLD WASTE. INSTEAD IT SHALL BE HANDED OVER TO THE APPLICABLE COLLECTION POINT FOR THE RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. THIS PRODUCT WAS PRODUCED AFTER JAN 1 2006.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS

CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY BE A CHOKING HAZARD. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER AGE THREE.

SET A LOW VOLUME SETTING BEFORE USING THE HEADPHONES.

LONG-TERM EXPOSURE TO LOUD MUSIC OR SOUNDS MAY CAUSE HEARING DAMAGE. IT IS BEST TO AVOID HIGH VOLUME LEVELS WHEN USING THESE HEADPHONES, ESPECIALLY FOR EXTENDED PERIODS.

DO NOT USE THESE HEADPHONES WHEN OPERATING A MOTOR VEHICLE, A BICYCLE, MACHINERY OR WHERE YOUR INABILITY TO HEAR OUTSIDE SOUNDS MAY PRESENT A DANGER TO YOU OR OTHERS.

CAUTIONS

USING THESE HEADPHONES LIMITS YOUR ABILITY TO HEAR NOISES AROUND YOU, REGARDLESS OF LISTENING VOLUME. PLEASE USE CAUTION WHEN USING THESE HEADPHONES.

DO NOT DROP, SIT ON, OR ALLOW THE HEADPHONES TO BE IMMERSED IN WATER.

THE PADS THAT ACCOMPANY THESE HEADPHONES MAY DETERIORATE OVER TIME. PLEASE MAKE SURE TO USE SUITABLE PADS ON THE HEADPHONES AT ALL TIMES.

THESE HEADPHONES SHOULD NOT BE STORED IN DIRECT SUNLIGHT.

FOR ANY QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT

STORE@MARSHALLHEADPHONES.COM

DESIGNED IN STOCKHOLM • PRODUCED IN CHINA

ZOUND INDUSTRIES

TORSGATAN 2

11123 STOCKHOLM

SWEDEN

PLEASE NOTE: ZOUND INDUSTRIES DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO OUR ADDRESS. PLEASE READ THE ‘HOW IT WORKS’ SECTION BEFORE MAKING ANY WARRANTY CLAIMS.

DUTCH

BEPERKTE GARANTIE GELDIG VOOR EEN JAAR

ELKE KOPTELEFOON DIE WIJ VERKOPEN IS ONTWORPEN OM AAN UW VERWACHTINGEN TE VOLDOEN EN ZELFS TE OVERTREFFEN. WIJ ZIJN TOEGEWIJD OM UITSTEKENDE PRODUCTEN TE LEVEREN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE MODERNE TECHNOLOGIE. DE MEESTE MENSEN REALISEREN ZICH DAT ELEKTRONISCHE PRODUCTEN SOMS TECHNISCHE DEFECTEN HEBBEN DIE SOMS VEROORZAAKT ZIJN DOOR EEN FABRICAGEFOUT. DIT IS DE REDEN DAT WIJ ÉÉN JAAR LANG EEN BEPERKTE GARANTIE AANBIEDEN, GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM, TEGEN FABRICAGEFOUTEN OP ELKE KOPTELEFOON DIE WIJ VERKOPEN.

ZOUND INDUSTRIES AB GARANDEERT HIERBIJ DAT, BIJ NORMAAL GEBRUIK, DIT PRODUCT ÉÉN JAAR LANG, VANAF DE OORSPRONKELIJKE AANSCHAF IN DE WINKEL, GEEN DEFECTEN ZAL HEBBEN IN HET MATERIAAL EN BEWERKING. DE DOOR ZOUND INDUSTRIES AB GEAUTORISEERDE DEALER ZAL HET DEFECTE PRODUCT VERVANGEN. DE BEPERKTE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG ALS HET ORIGINELE BEWIJS VAN AANKOOP, WELKE GEGEVEN WERD AAN DE KOPER, EN WAAROP DE AANKOOPDATUM VERMELD STAAT, OVERLEGD WORDT SAMEN MET HET PRODUCT DAT VERVANGEN MOET WORDEN.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? ALS U DENKT DAT DIT PRODUCT DEFECT IS GERAAKT BINNEN DE PERIODE VAN DE BEPERKTE GARANTIE, PAK DAN HET APPARAAT WEER VOORZICHTIG IN EN BRENG HET TERUG NAAR UW GEAUTORISEERDE DEALER, MET DAARBIJ HET ORIGINELE BEWIJS VAN AANKOOP. UW GEAUTORISEERDE DEALER, WELK DIT ALS ENIGE MAG BEPALEN, ZAL HET PRODUCT VERVANGEN IN GEVAL VAN EEN DEFECT IN DE FABRICAGE OF BEWERKING. IN HET GEVAL DAT UW GEAUTORISEERDE DEALER HET OVEREENKOMSTIGE MODEL OF KLEUR NIET OP VOORRAAD HEEFT, ZAL ZOUND INDUSTRIES AB ONMIDDELLIJK EEN OVEREENKOMSTIG APPARAAT NAAR UW DEALER STUREN

DEZE BEPERKTE GARANTIE GELD NIET IN GEVAL VAN MISBRUIK VAN HET PRODUCT, GEBRUIK IN STRIJD MET DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN ZOUND INDUSTRIES AB, NORMALE SLIJTAGE, VERKEERDE AANSLUITINGEN, OVERMACHT OF EEN REPARATIE DOOR EEN NIET GEAUTORISEERDE DEALER. EEN RECHTSZAAK VOOR HET OVERTREDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE DIENT, INDIEN ER EEN AANGESPANNEN WORDT, AANGESPANNEN TE WORDEN BINNEN ÉÉN JAAR NA DE DATUM VAN INDIENEN VAN DE CLAIM.

BEHALVE DE BOVEN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE, WIJST EN SLUIT ZOUND INDUSTRIES AB UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF EN UIT, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN HET PRODUCT.

ZOUND INDUSTRIES AB IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF HET NIET IN STAAT ZIJN DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DE CLAIM GEBASEERD IS.

IN SOMMIGE LANDEN LAAT DE WET EEN BEPERKING VAN DE GARANTIEPERIODE OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN; DAARNAAST KUNT U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN AFHANKELIJK VAN HET LAND WAARIN U ZICH BEVINDT. DEZE BEPERKTE GARANTIE BEPERKT DE RECHTEN VAN DE CONSUMENT, ZOALS AANGEGEVEN DOOR DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN, NIET.

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES DIE GEASSOCIEERD OF GELEVERD ZIJN BIJ DIT PRODUCT.

DIT SYMBOOL GEEFT AAN DAT DIT PRODUCT NIET BEHANDELD MAG WORDEN ALS HUISHOUDELIJK AFVAL. IN PLAATS DAARVAN MOET HET NAAR EEN GESCHIKT AFVALINZAMELPUNT GEBRACHT WORDEN ZODAT DE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE ONDERDELEN ERVAN GERECYCLED KUNNEN WORDEN. DIT APPARAAT WERD NA 1 JANUARI 2006 GEPRODUCEERD.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWINGEN

BEVAT KLEINE ONDERDELEN DIE TOT STIKKEN KUNNEN LEIDEN. NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE DRIE JAAR.

ZET HET VOLUME VAN DE KOPTELEFOON OP LAAG VOORDAT U DEZE GAAT GEBRUIKEN.

LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN LUIDE MUZIEK OF GELUIDEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET GEHOOR. HET IS HET BESTE OM HOGE VOLUMENIVEAUS TE VERMIJDEN WANNEER U DEZE KOPTELEFOON GEBRUIKT, VOORAL TIJDENS LANGDURIG GEBRUIK.

GEBRUIK DEZE KOPTELEFOON NIET WANNEER U EEN MOTORVOERTUIG, EEN FIETS OF EEN ANDERE MACHINE BESTUURD, OF WANNEER HET NIET KUNNEN HOREN VAN GELUIDEN VAN BUITEN KAN LEIDEN TOT GEVAAR VOOR ANDEREN.

WAARSCHUWINGEN

HET GEBRUIK VAN DEZE KOPTELEFOON BEPERKT HET VERMOGEN OM GELUIDEN VAN BUITEN TE HOREN, ONGEACHT DE HOOGTE VAN HET VOLUME. LET GOED OP WANNEER U DEZE KOPTELEFOON GEBRUIKT.

ZORG ERVOOR DAT U DE KOPTELEFOON NIET LAAT VALLEN, EROP GAAT ZITTEN, EN DOMPEL HET OOK NIET ONDER IN WATER.

DE KUSSENS VAN DEZE KOPTELEFOON KUNNEN NA VERLOOP VAN TIJD GAAN SLIJTEN. ZORG ERVOOR DAT U ALTIJD DE JUISTE KUSSENS GEBRUIKT OP DE KOPTELEFOON.

VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

ONTWORPEN IN STOCKHOLM • GEPRODUCEERD IN CHINA.

FRENCH

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN DE REMPLACEMENT PREMIUM

TOUS LES CASQUES QUE NOUS VENDONS ONT ÉTÉ CONÇUS POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES ET VOIRE PLUS. NOUS NOUS CONSACRONS À L’ÉQUIPEMENT DE PRODUITS DE QUALITÉ UTILISANT LES DERNIÈRES AVANCÉES DE LA TECHNOLOGIE D’AUJOURD’HUI. CEPENDANT, COMME LES PERSONNES PEUVENT SE RENDRE COMPTE, LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES PEUVENT AVOIR PARFOIS DES PROBLÈMES TECHNIQUES, ET CELA PEUT ÊTRE CONSÉCUTIF À UN DÉFAUT DE FABRICATION. C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE NOUS OFFRONS UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE DE REMPLACEMENT PREMIUM, À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT, POUR TOUT DÉFAUT DE FABRICATION SUR LES CASQUES DE NOTRE GAMME.

PAR LE PRÉSENT CERTIFICAT, ZOUND INDUSTRIES AB GARANTIT CE PRODUIT CONTRE TOUS DÉFAUTS DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION SURVENUS AU COURS D’UNE UTILISATION NORMALE POUR UNE PÉRIODE D’UN (1) AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT. SOUS LA CONDITION EXCLUSIVE DE ZOUND INDUSTRIES AB AUTHORIZED DEALERS, LE PRODUIT POURRA ÊTRE REMPLACÉ. LA GARANTIE LIMITÉE DE REMPLACEMENT PREMIUM EST VALABLE SEULEMENT SI LA PREUVE D’ACHAT ORIGINALE REMISE À L’ACHETEUR, AVEC L’INDICATION DE LA DATE D’ACHAT, EST ACCOMPAGNÉE DU PRODUIT À REMPLACER.

COMMENT FAIRE? SI VOUS PENSEZ QUE VOTRE PRODUIT EST DÉFECTUEUX AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE, VEUILLEZ REMETTRE LE PRODUIT DANS SON EMBALLAGE ET LE RETOURNER À NOTRE REVENDEUR AUTORISÉ, ACCOMPAGNÉ DE LA PREUVE D’ACHAT ORIGINALE. SOUS LA CONDITION EXCLUSIVE DU REVENDEUR AUTORISÉ, LE PRODUIT VOUS SERA REMPLACÉ SI UN DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION EST AVÉRÉ. DANS LE CAS OÙ VOTRE REVENDEUR AUTORISÉ N’A PAS LE MÊME MODÈLE OU LA MÊME COULEUR DISPONIBLE, ZOUND INDUSTRIES AB VOUS ENVERRA À VOTRE DOMICILE UN PRODUIT DE REMPLACEMENT IDENTIQUE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE REMPLACEMENT PREMIUM NE S’APPLIQUERA PAS EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT, D’UTILISATION CONTRAIRE AUX INDICATIONS FOURNIES PAR ZOUND INDUSTRIES AB, D’USURE ORDINAIRE, D’ERREUR DE CONNEXION, D’UN CAS FORTUIT OU D’UNE RÉPARATION NON AUTORISÉE. TOUTE ACTION JUDICIAIRE POUR MANQUEMENT À CETTE GARANTIE LIMITÉE POURRA ÊTRE ENGAGÉE, SI POSSIBLE AU COURS DE L’ANNÉE SUIVANT LA DATE DE RÉCLAMATION.

EN PLUS DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE AU POINT 4, ZOUND INDUSTRIES AB NE SE REND AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUTES LES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS CELLES SANS LIMITATION, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, CONCERNANT L’UTILISATION OU LA PRESTATION DU PRODUIT.

ZOUND INDUSTRIES AB NE POURRA AUCUNEMENT ÊTRE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF À L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, SANS TENIR COMPTE DU CHAMP JURIDIQUE SUR LEQUEL EST BASÉE LA RÉCLAMATION.

CERTAINS ETATS N’AUTORISENT PAS DE LIMITATIONS CONCERNANT LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, OU L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS NE S’APPLIQUENT PAS À VOTRE SITUATION. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UN ETAT À L’AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE LIMITE PAS LES DROITS DU CONSOMMATEUR EN CE QUI CONCERNE LES LOIS EN VIGUEUR.

CETTE GARANTIE LIMITÉE SUPPLANTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ASSOCIÉES OU INCLUES DANS CE PRODUIT.

CE SYMBOLE INDIQUE QUE CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME DÉCHET MÉNAGER. VEUILLEZ L’APPORTER DE PRÉFÉRENCE À UN POINT AGRÉÉ POUR LE RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ APRÈS LE 1ER JANVIER 2006.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS

COMPORTE DES PETITES PIÈCES POUVANT CAUSER UN RISQUE D’ÉTOUFFEMENT. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS.

VEUILLEZ RÉDUIRE LE VOLUME AVANT D’UTILISER LE CASQUE D’ÉCOUTE.

À PLEINE PUISSANCE, L’ÉCOUTE PROLONGÉE DE CE PRODUIT DANS SES FONCTIONS MUSICALES PEUT ENDOMMAGER L’OREILLE DE L’UTILISATEUR. NOUS VOUS CONSEILLONS D’ÉVITER DES NIVEAUX DE SON TROP FORTS DURANT L’UTILISATION DES CASQUES D’ÉCOUTE, ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR DES PÉRIODES PROLONGÉES.

VEUILLEZ NE PAS UTILISER CES CASQUES D’ÉCOUTE EN CONDUISANT UN VÉHICULE MOTORISÉ, EN MONTANT À VÉLO, EN TRAVAILLANT SUR UNE MACHINE OU DANS N’IMPORTE QUEL ENDROIT OÙ VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE D’ÉCOUTER LES SONS EXTÉRIEURS POUVANT METTRE EN DANGER VOTRE VIE ET CELLE DES AUTRES.

L’UTILISATION DE CES CASQUES D’ÉCOUTE LIMITE VOTRE CAPACITÉ À ÉCOUTER LES BRUITS AUTOUR DE VOUS, QUEL QUE SOIT LE VOLUME DU SON. VEUILLEZ DONC UTILISER AVEC PRÉCAUTION CES CASQUES D’ÉCOUTE.

VEUILLEZ NE PAS FAIRE TOMBER LE CASQUE D’ÉCOUTE, VOUS ASSEOIR DESSUS OU LE METTRE EN CONTACT AVEC L’EAU.

LES COUSSINETS ACCOMPAGNANT LES CASQUES D’ÉCOUTE PEUVENT SE DÉTÉRIORER AVEC LE TEMPS. VEILLEZ À VOUS ASSURER DE TOUJOURS UTILISER DES COUSSINETS APPROPRIÉS.

POUR TOUTE INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER


SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

CONÇU À STOCKHOLM • PRODUIT EN CHINE

GERMAN

EINSCHRÄNKTE PREMIUM-ERSATZGARANTIE VON EINEM JAHR

JEDER KOPFHÖRER, DEN WIR VERKAUFEN, IST DARAUF ABGESTIMMT, IHRE ERWARTUNGEN ZU ERFÜLLEN UND SOGAR ZU ÜBERTREFFEN. WIR SIND BESTREBT, AUSGEZEICHNETE PRODUKTE ZU LIEFERN, IN DENEN DIE HEUTIGEN SPITZENTECHNOLOGIEN ZUM EINSATZ KOMMEN. ABER, WIE DEN MEISTEN BEWUSST IST, HABEN ELEKTRONISCHE PRODUKTE MANCHMAL TECHNISCHE PROBLEME, UND MANCHMAL LIEGT DIES AN EINEM FABRIKATIONSFEHLER. DARUM BIETEN WIR EINE EINGESCHRÄNKTE PREMIUM-ERSATZGARANTIE GEGEN HERSTELLUNGSFEHLER FÜR EIN (1) VOLLES JAHR, VOM KAUFDATUM AN, AUF JEDEN VON UNS VERKAUFTEN KOPFHÖRER.

ZOUND INDUSTRIES AB GARANTIERT HIERMIT, DASS, BEI NORMALEM GEBRAUCH, DIESES PRODUKT EIN (1) JAHR AB DEM ORIGINAL-KAUFDATUM FREI VON MATERIAL- UND BEARBEITUNGSFEHLERN SEIN WIRD. DAS DEFEKTE PRODUKT WIRD NACH ALLEINIGEM ERMESSEN DES VON ZOUND INDUSTRIES AB AUTORISIERTEN HÄNDLERS AUSGETAUSCHT. DIE EINGESCHRÄNKTE PREMIUM-ERSATZGARANTIE IST NUR GÜLTIG, WENN DER FÜR DEN KUNDEN AUSGESTELLTE ORIGINAL-KAUFBELEG, AUF DEM DAS KAUFDATUM ANGEGEBEN IST, MIT DEM ZU ERSETZENDEN PRODUKT VORGELEGT WIRD.

WIE FUNKTIONIERT DAS GANZE? WENN SIE INNERHALB DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIEZEIT GLAUBEN, DASS DIESES PRODUKT FEHLERHAFT IST, VERPACKEN SIE GERÄT SORGFÄLTIG UND GEBEN ES IHREM AUTORISIERTEN HÄNDLER, ZUSAMMEN MIT DEM ORIGINAL-KAUFBELEG, ZURÜCK. DAS DEFEKTE PRODUKT WIRD NACH ALLEINIGEM ERMESSEN DES AUTORISIERTEN HÄNDLERS AUSGETAUSCHT, WENN EIN HERSTELLUNGS- ODER VERARBEITUNGSDEFEKT FESTGESTELLT WIRD. FÜR DEN FALL, DASS IHR AUTORISIERTER HÄNDLER DAS ENTSPRECHENDE MODELL ODER DIE FARBE NICHT AUF LAGER HAT, WIRD ZOUND INDUSTRIES AB IHM SOFORT EINEN ENTSPRECHENDEN ERSATZARTIKEL FÜR SIE LIEFERN.

DIESE EINGESCHRÄNKTE PREMIUM-ERSATZGARANTIE GILT NICHT BEI MISSBRAUCH ODER UNSACHGEMÄSSEM GEBRAUCH DES PRODUKTES, GEBRAUCH ENTGEGEN DEN ANWEISUNGEN VON ZOUND INDUSTRIES AB, GEWÖHNLICHER ABNUTZUNG, FALSCHEM ANSCHLUSS, HÖHERER GEWALT ODER UNERLAUBTER REPARATUR. JEDER RECHTSSTREIT ÜBER EINE VERLETZUNG DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SOLL, WENN ÜBERHAUPT, INNERHALB EINES (1) JAHRES AB DEM DATUM, AN DEM DIE FORDERUNG ENTSTAND, EINGELEITET WERDEN.

ABWEICHEND VON DER OBEN DARGELEGTEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SCHLIESST ZOUND INDUSTRIES AB JEDE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, UNEINGESCHRÄNKT, DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IN ZUSAMMENHANG MIT DEM GEBRAUCH ODER DER LEISTUNG DES PRODUKTES, AUSDRÜCKLICH AUS.

ZOUND INDUSTRIES AB HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, UNABSICHTLICHE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM GEBRAUCH DES PRODUKTS ODER DER UNFÄHIGKEIT, DIESES PRODUKT ZU GEBRAUCHEN, ERGEBEN, UNABHÄNGIG VON DER RECHTSGRUNDLAGE, AUF DER DIE FORDERUNG BERUHT.

EINIGE STAATEN ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON UNABSICHTLICHEN ODER FOLGESCHÄDEN. DAHER KÖNNEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN EVTL. NICHT FÜR SIE GELTEN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GIBT IHNEN SPEZIFISCHE GESETZLICHE RECHTE, UND SIE KÖNNEN ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON STAAT ZU STAAT VARIIEREN. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE SCHRÄNKT DIE VERBRAUCHERRECHTE GEMÄSS ANWENDBAREN GESETZEN NICHT EIN.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, DIE MIT DIESEM PRODUKT VERBUNDEN ODER EINGESCHLOSSEN SIND.

DIESES SYMBOL ZEIGT AN, DASS DIESES PRODUKT NICHT ALS HAUSHALTSABFALL BEHANDELT WERDEN SOLL. STATTDESSEN SOLL ES DER GEEIGNETEN SAMMELSTELLE FÜR DAS RECYCLING VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN ÜBERGEBEN WERDEN. DIESES PRODUKT WURDE NACH DEM 1. JANUAR 2006 HERGESTELLT.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNHINWEISE

 

ENTHÄLT KLEINE TEILE, DIE EINE ERSTICKUNGSGEFAHR DARSTELLEN KÖNNEN. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN.

STELLEN SIE EINE NIEDRIGE LAUTSTÄRKE EIN, BEVOR SIE DEN KOPFHÖRER BENUTZEN.

DIE BESCHALLUNG MIT LAUTER MUSIK ODER GERÄUSCHEN ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM KANN HÖRSCHÄDEN VERURSACHEN. BEIM EINSATZ DIESES KOPFHÖRERS IST ES AM BESTEN, GROSSE LAUTSTÄRKEN ZU VERMEIDEN, INSBESONDERE ÜBER LÄNGERE ZEITRÄUME.

VERWENDEN SIE DIESEN KOPFHÖRER NICHT, WENN SIE EIN KRAFTFAHRZEUG, EIN FAHRRAD, EINE MASCHINE BEDIENEN, ODER DORT, WO ES EINE GEFAHR FÜR SIE ODER ANDERE DARSTELLEN KANN, WENN SIE KEINE UMGEBUNGSGERÄUSCHE HÖREN KÖNNEN.

SICHERHEITSHINWEISE

DAS VERWENDEN DIESES KOPFHÖRERS SCHRÄNKT IHRE FÄHIGKEIT, GERÄUSCHE UM SIE HERUM ZU HÖREN, UNABHÄNGIG VON DER KOPFHÖRERLAUTSTÄRKE, EIN. SEINE SIE BITTE VORSICHTIG BEIM GEBRAUCH DIESES KOPFHÖRERS.

LASSEN SIE DEN KOPFHÖRER NICHT FALLEN, SETZEN SIE SICH NICHT DARAUF ODER LASSEN IHN IN WASSER EINTAUCHEN.

DIE BEIGEFÜGTEN POLSTER KÖNNEN SICH IM LAUFE DER ZEIT ABNUTZEN. BITTE SORGEN SIE DAFÜR, DASS SIE IMMER PASSENDE POLSTER FÜR DEN KOPFHÖRER VERWENDEN.

BEI FRAGEN ODER BEDENKEN WENDEN SIE SICH AN

SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

ENTWORFEN IN STOCKHOLM • HERGESTELLT IN CHINA

ITALIAN

GARANZIA DI SOSTITUZIONE PREMIUM LIMITATA DI UN ANNO

TUTTI GLI AURICOLARI DA NOI PRODOTTI SONO PROGETTATI PER SODDISFARE E PERFINO SUPERARE LE VOSTRE ASPETTATIVE. CI IMPEGNIAMO A FORNIRE PRODOTTI ECCELLENTI CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA AVANZATA ATTUALE. TUTTAVIA, COME LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE SA, I PRODOTTI ELETTRONICI A VOLTE PRESENTANO DELLE DIFFICOLTÀ TECNICHE RICONDUCIBILI A DIFETTI DI PRODUZIONE. È PER TALE MOTIVO CHE OFFRIAMO UNA GARANZIA DI SOSTITUZIONE PREMIUM LIMITATA DI UN (1) INTERO ANNO A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO PER EVENTUALI DIFETTI DI PRODUZIONE SU OGNI AURICOLARE CHE VENDIAMO.

ZOUND INDUSTRIES AB GARANTISCE CHE, NELLE NORMALI CONDIZIONI D’USO, QUESTO PRODOTTO SARÀ ESENTE DA DIFETTI PER QUANTO RIGUARDA I MATERIALI E LA LAVORAZIONE PER UN PERIODO DI UN (1) ANNO DALLA DATA DELL’ACQUISTO AL DETTAGLIO ORIGINARIA. AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI ZOUND INDUSTRIES AB, IL PRODOTTO DIFETTOSO SARÀ SOSTITUITO. LA GARANZIA DI SOSTITUZIONE PREMIUM LIMITATA È VALIDA SOLO SE L’ACQUIRENTE HA RICEVUTO LA PROVA DI ACQUISTO ORIGINALE CHE SPECIFICHI LA DATA DI ACQUISTO E CHE SIA PRESENTATA INSIEME CON IL PRODOTTO DA SOSTITUIRE.

COME FUNZIONA? SE CREDETE CHE QUESTO PRODOTTO SIA DIFETTOSO E SIETE NEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA, IMBALLATE CON CURA L’UNITÀ E RESTITUITE IL PRODOTTO AL RIVENDITORE AUTORIZZATO ACCOMPAGNANDOLO CON LA PROVA DI ACQUISTO ORIGINALE. AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO, EGLI SOSTITUIRÀ IL PRODOTTO IN CASO DI DIFETTI DI FABBRICAZIONE O LAVORAZIONE. IN CASO IL RIVENDITORE AUTORIZZATO NON DISPONGA DEL MODELLO O DEL COLORE CORRISPONDENTE IN MAGAZZINO, ZOUND INDUSTRIES AB GLI FORNIRÀ TEMPESTIVAMENTE UN’UNITÀ SOSTITUTIVA CORRISPONDENTE.

LA PRESENTE GARANZIA DI SOSTITUZIONE PREMIUM LIMITATA NON VALE IN CASO DI USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO, USO CONTRARIO ALLE ISTRUZIONI FORNITE DA ZOUND INDUSTRIES AB, USURA ORDINARIA, CONNESSIONE ERRATA E CAUSE DI FORZA MAGGIORE O RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE. EVENTUALI CAUSE LEGALI PER LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA DOVRANNO ESSERE AVVIATE, SE LO SARANNO, ENTRO UN (1) ANNO DALLA DATA DEL RECLAMO.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA GARANZIA LIMITATA ESPOSTA IN PRECEDENZA, ZOUND INDUSTRIES AB NON RICONOSCE ED ESCLUDE ESPLICITAMENTE TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSO, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, RELATIVE ALL’USO O ALLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO.

ZOUND INDUSTRIES AB NON È RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI RISULTANTI DALL’USO O DALL’INCAPACITÀ DI USARE IL PRESENTE PRODOTTO, A PRESCINDERE DALLA TEORIA LEGALE SULLA QUALE SI BASA IL RECLAMO.

ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLA GARANZIA IMPLICITA, O ALL’ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE VALIDE NEL VOSTRO CASO SPECIFICO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA VI OFFRE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E POTRESTE GODERE DI ALTRI DIRITTI, A SECONDA DELLO STATO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON LIMITA I DIRITTI DEL CONSUMATORE IN BASE ALLE LEGGE IN VIGORE.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ASSOCIATE O INCLUSE CON QUESTO PRODOTTO.

QUESTO SIMBOLO INDICA CHE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO COMUNE. AL CONTRARIO, DEVE ESSERE CONFERITO AL PUNTO DI RACCOLTA SPECIFICO PER IL RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. QUESTO PRODOTTO È STATO REALIZZATO DOPO IL 1° GENNAIO 2006.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

AVVISI

CONTIENE PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI CHE POTREBBERO RAPPRESENTARE UN PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. NON È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI.

IMPOSTATE UN VOLUME BASSO PRIMA DI USARE GLI AURICOLARI.

L’ESPOSIZIONE A LUNGO TERMINE DI MUSICA AD ALTO VOLUME POTREBBE PROVOCARE DANNI ALL’UDITO. È PREFERIBILE EVITARE LIVELLI DI VOLUME ALTO QUANDO SI USANO QUESTI AURICOLARI, IN PARTICOLARE PER PERIODI PROLUNGATI.

NON USARE QUESTI AURICOLARI QUANDO SI USA UN MOTOVEICOLO, UNA BICICLETTA, UN MACCHINARIO O QUANDO L’IMPOSSIBILITÀ A UDIRE I SUONI ESTERNI POTREBBE RAPPRESENTARE UN PERICOLO PER VOI O PER GLI ALTRI.

PRECAUZIONI

L’USO DI QUESTI AURICOLARI LIMITA LA VOSTRA CAPACITÀ DI UDIRE I RUMORI CIRCOSTANTI, A PRESCINDERE DAL VOLUME DI ASCOLTO. PRESTATE ATTENZIONE QUANDO USATE QUESTI AURICOLARI.

NON FATELI CADERE, NON SEDETEVI SU DI ESSI NÈ IMMERGETELI IN ACQUA.

I CUSCINETTI CHE ACCOMPAGNANO QUESTI AURICOLARI POTREBBERO DETERIORARSI NEL TEMPO. ACCERTATEVI DI USARE SEMPRE CUSCINETTI IDONEI SUGLI AURICOLARI.

IN CASO DI DOMANDE O DUBBI, CONTATTATE


SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

PROGETTATO A STOCCOLMA • PRODOTTO IN CINA

JAPANESE

年間有効特別交換保証規定

当社の製造する各ヘッドホンは、お客様の御期待に沿った、あるいはそれ以上の効果をもたらす製品です。当社では、現代の先端技術を使用する優れた製品を提供するために全力で取り組んでおります。しかしながら、大部分のお客様にはお分かりいただけておりますが、エレクトロニクス製品には、時にして、技術的な困難さを伴い、それは製造瑕疵による場合もあります。このため、当社で販売する各ヘッドホンの製造メーカー瑕疵に対して、購入日付から、一年間に限り、特別交換保証期間を提供させていただきます。

ZOUND INDUSTRIES ABは、この製品の最初の小売店での購入日からの1年間は、通常の使用をされている限りにおいて、材料、または製品のできばえに瑕疵が発見された場合は、無償にて保証させていただきます。ZOUND INDUSTRIES AB、並びに指定代理店の判断で、瑕疵のあった製品を交換させていただきます。
お客様にお渡しした、購入日が記載されている購入証明書のオリジナルを、交換対象の製品とともに提示された場合にのみ、特別交換保障規定が適用されます。

どのように、この制度は機能しますか? お客様が、この製品が保証期間以内に、瑕疵があるとお考えの場合には、慎重に、購入時点と同じように、機器をパッキングして、購入証明書のオリジナルとともに、お客様が購入された正規代理店に製品を返送してください。お客様のご利用の正規代理店の判断で、製造段階か製品のできばえに、瑕疵が確認された場合には、瑕疵のあった製品を交換させていただきます。
お客様御利用の正規代理店に、同じ通信モデル、または同じ色の製品の在庫が無い場合は、ZOUND INDUSTRIES ABは、その場で、お客様の製品に対応する交換製品を確保して、お客様宛に送付します。

特別交換保証規定は、故障が製品への乱暴な取り扱いや不正使用、ZOUND INDUSTRIES ABからの指示に反しての使用、通常の摩耗・消耗、不正確な接続、不可抗力、又は無許可の修理が原因の場合には適用されません。特別交換保証規定に違反する行為が発生した場合は、当社は、苦情申立日1年以内に訴訟を開始する事ができます。

上記に規定された保証項目以外については、ZOUND INDUSTRIES ABは明示又は黙示により、製品の使用又は性能に関連する特定目的のための市販可能性と適合性の黙示担保を含めて、これに限定することなく、明確にすべての保証を拒否します。

苦情が根拠とする法律理論に関係なく、ZOUND INDUSTRIES ABは、使用により生じている特別で、間接的、付随的、派生的損害、または、この製品を使用不可能となったことに対しての責任を負いません。

若干の州では、黙示担保の期間や、附帯的、あるいは結果として生じる損害の除外や制限を認めませんので、上記の制限はお客様には適用されない場合があります。この限定品質保証は、お客様に特定の法律上の権利を与えて、更に州によっては、他の権利が生じるかもしれません。そして、この限定品質保証は、準拠法の下で権限を委譲される消費者の権利には制限を加えません。

この限定保証は、この製品に関連するか、すでに含まれている他の全ての保証に優先します。

このシンボルは、この製品が家庭ごみとは見做されないことを意味します。その代わりに、電気・電子器材のリサイクリング用に適用できる収集場所で、処理してもらうことができます。この製品は、2006年1月1日以後に生産されました。

重要な安全に関する指針

警告

チョーキングの危険をもたらす小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様の手が届かないようにご注意ください。
ヘッドホンを使う前に、低い音量に調節してください。大音量の音楽や音声を長い時間にわたって聴く結果、聴力損害をもたらすかもしれません。特に長期間にわたって、これらのヘッドホンを使う場合は高い音量を避けるようにして下さい。
自動車や自転車の運転中、機械操作中、又は外側の音を聞くことができない状態で、危険を自身で気づかぬ場合や他の人に知らせることができない場合には、これらのヘッ ドホンを使わないでください。

注意

ヘッドホンの使用により、音量に関わらず、お客様が周辺の雑音を聞く能力を制限します。これらのヘッドホンを使うときは、注意してください。
ヘッドホンを落としたり、ヘッドホンに座ったり、水に浸たしたりしないで下さい。これらのヘッドホンに使われるパッドは、時間とともに劣化するかもしれません。必ず、常時、ヘッドホンに適当なパッドを使用してください。

ご質問やご不明な点は、SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

ストックホルムで設計 • 中国製

PORTUGUESE

GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO PREMIUM LIMITADA DE UM ANO

TODOS OS AURICULARES QUE VENDEMOS ESTÃO CONCEBIDOS PARA RESPONDER, E ATÉ EXCEDER, AS SUAS EXPECTATIVAS. DEDICAMO-NOS A FORNECER EXCELENTES PRODUTOS QUE USAM A TECNOLOGIA AVANÇADA ACTUAL. NO ENTANTO, TAL COMO A MAIORIA DAS PESSOAS SABEM, OS PRODUTOS ELECTRÓNICOS POR VEZES TÊM DIFICULDADES TÉCNICAS, E QUE POR VEZES ISTO SE DEVE A UM DEFEITO DE FABRICO. É POR ISTO QUE NÓS OFERECEMOS UMA GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO PREMIUM LIMITADA DE UM (1) ANO INTEIRO, DESDE A DATA DE AQUISIÇÃO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICO EM CADA AURICULAR QUE VENDEMOS.

A ZOUND INDUSTRIES AB GARANTE PELA PRESENTE QUE, NUM USO NORMAL, ESTE PRODUTO NÃO TERÁ DEFEITOS EM MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DURANTE UM PERÍODO DE UM (1) ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA A RETALHO ORIGINAL. APENAS POR EXCLUSIVA DECISÃO DOS REVENDEDORES AUTORIZADOS DA ZOUND INDUSTRIES AB, O PRODUTO COM DEFEITO SERÁ SUBSTITUÍDO. A GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO PREMIUM LIMITADA É VÁLIDA APENAS SE O COMPROVATIVO DE COMPRA ORIGINAL EMITIDO AO COMPRADOR, ESPECIFICANDO A DATA DE COMPRA, FOR APRESENTADO COM O PRODUTO A SUBSTITUIR.

COMO É QUE FUNCIONA? SE PENSA QUE ESTE PRODUTO TEM DEFEITO DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA LIMITADA, VOLTE A EMBALAR CUIDADOSAMENTE A UNIDADE E DEVOLVA O PRODUTO AO SEU REVENDEDOR AUTORIZADO, COM O COMPROVATIVO DE COMPRA ORIGINAL. APENAS POR EXCLUSIVA DECISÃO DO SEU REVENDEDOR AUTORIZADO, O PRODUTO COM DEFEITO SERÁ SUBSTITUÍDO NO CASO DE SER IDENTIFICADO UM DEFEITO DE FABRICO OU MÃO-DE-OBRA. NO CASO DE O SEU REVENDEDOR AUTORIZADO NÃO TER O MODELO OU A COR CORRESPONDENTE EM STOCK, A ZOUND INDUSTRIES AB IRÁ FORNECER ATEMPADAMENTE UM ITEM DE SUBSTITUIÇÃO CORRESPONDENTE EM SUA CASA AO SEU CUIDADO.

ESTA GARANTIA DE SUBSTITUIÇÃO PREMIUM LIMITADA NÃO SE APLICA A CASOS DE ABUSO OU MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, A USO CONTRÁRIO ÀS INSTRUÇÕES DA ZOUND INDUSTRIES AB, DESGASTE E DESTRUIÇÃO NEGLIGENTE, LIGAÇÃO INCORRECTA, FORÇA MAIOR OU REPARAÇÃO NÃO AUTORIZADA. QUALQUER PROCESSO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA DEVERÁ SER INSTAURADO, NO MÁXIMO, NO PRAZO DE UM (1) ANO A PARTIR DA DATA EM QUE A ACÇÃO ACRESCE.

ALÉM DA GARANTIA LIMITADA SUPRAMENCIONADA, A ZOUND INDUSTRIES AB RENUNCIA EXPRESSAMENTE E EXCLUI TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, A GARANTIAS DE IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADAPTAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR, RELACIONADAS COM O USO OU DESEMPENHO DO PRODUTO.

A ZOUND INDUSTRIES AB NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS ESPECIAIS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE UM USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTE PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA LEGAL NA QUAL A ACÇÃO JUDICIAL SE BASEIA.

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES QUANTO À DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, POR ISSO, AS LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS NÃO SE APLICAM A SI. ESTA GARANTIA LIMITADA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ PODERÁ TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO. ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO RESTRINGE OS DIREITOS DO CONSUMIDOR OBRIGADO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

ESTA GARANTIA LIMITADA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA QUE ESTEJA ASSOCIADA OU INCLUÍDA COM O PRODUTO.

ESTE SÍMBOLO INDICA QUE ESTE PRODUTO NÃO DEVERÁ SER TRATADO COMO RESÍDUO DOMÉSTICO. EM VEZ DISSO, DEVERÁ SER ENTREGUE NO PONTO DE RECOLHA APLICÁVEL PARA RECICLAGEM DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO. ESTE PRODUTO FOI PRODUZIDO DEPOIS DE 1 DE JANEIRO DE 2006.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISOS

CONTÉM PARTES PEQUENAS QUE PODERÃO REPRESENTAR UM PERIGO DE SUFOCAMENTO. NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE TRÊS.

DEFINA UM VOLUME BAIXO ANTES DE USAR OS AURICULARES.

A EXPOSIÇÃO A LONGO PRAZO A MÚSICA OU SONS ALTOS PODERÁ CAUSAR DANOS À AUDIÇÃO. É MELHOR EVITAR NÍVEIS DE VOLUME ELEVADOS QUANDO USAR ESTES AURICULARES, ESPECIALMENTE DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS.

NÃO USE ESTES AURICULARES QUANDO CONDUZIR UM VEÍCULO A MOTOR, UMA BICICLETA, MÁQUINAS OU SEMPRE QUE A SUA INCAPACIDADE DE OUVIR SONS EXTERIORES POSSA REPRESENTAR UM PERIGO PARA SI OU PARA TERCEIROS.

CUIDADOS

USAR ESTES AURICULARES LIMITA A SUA CAPACIDADE DE OUVIR RUÍDOS À SUA VOLTA, INDEPENDENTEMENTE DO VOLUME DE AUDIÇÃO. POR FAVOR, TENHA CUIDADO QUANDO USAR ESTES AURICULARES.

NÃO DEIXE CAIR OS AURICULARES, NÃO SE SENTE EM CIMA DELES, NEM PERMITA QUE ENTREM EM CONTACTO COM A ÁGUA.

AS ALMOFADAS QUE ACOMPANHAM ESTES AURICULARES PODERÃO DETERIORAR-SE COM O PASSAR DO TEMPO. POR FAVOR, CERTIFIQUE-SE DE QUE USA SEMPRE ALMOFADAS ADEQUADAS NOS AURICULARES.

PARA MAIS PERGUNTAS OU DÚVIDAS, CONTACTE


SUPPORT@MARSHALLHEADPHONES.COM

CONCEBIDO EM ESTOCOLMO • PRODUZIDO NA CHINA